Khai báo nào sau đây đúng? – Luật Hoàng Phi

Đánh giá bài viết

Khai báo nào sau đây đúng

Câu hỏi:

Khai báo nào sau đây đúng?

A. Var x,y: Integer;

B. Var x,y=Integer;

C. Var x,y Of Integer;

D. Var x,y:= Integer;

Đáp án đúng A.

Khai báo đúng là Var x,y: Integer, cấu trúc khai báo biến có dạng: Var <danh sách biến> : < kiểu dữ liệu>; trong đó danh sách biến được cách nhau bởi dấu phẩy, việc khai báo biến gồm khai báo tên biến; khai báo kiểu dữ liệu của biến.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

– Trong lập trình, biến là tên của vùng nhớ được dùng để lưu trữ dữ liệu và dữ liệu được biến lưu trữ có thể thay đổi trong khi thực hiện chương trình, dữ liệu do biến lưu trữ được gọi là giá trị của biến.

– Việc khai báo biến gồm: Khai báo tên biến; Khai báo kiểu dữ liệu của biến

+ Tên biến do người sử dụng đặt theo quy tắc đặt tên của ngôn ngữ lập trình.

Cú pháp: Var < Tên biến > : < Kiểu dữ liệu > ;

Trong đó:

Var là từ khóa dùng để khai báo biến

Tên biến do người lập trình đặt (theo quy tắc đặt tên trong Pascal)

Kiểu dữ liệu: Là kiểu dữ liệu của biến sẽ nhận trong chương trình (string, integer, char, real, boolean,…)

+ Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cú pháp khai báo biến có thể khác nhau.

Xem thêm:  Các loại kiếm Nhật nổi tiếng và phổ biến nhất Nhật Bản - Vietmart

Trong ngôn ngữ Pascal, cấu trúc chương trình của khai báo biến như sau:

Progam < Tên chương trình >;

Uses <Tên các thư viện >;

Const < Tên hằng> = <Giá trị của hằng>;

Var < Danh sách biến >: < Kiểu dữ liệu >;

– Các thao tác có thể thực hiện với các biến là:

+ Gán giá trị cho biến

+ Tính toán với biến

Tuỳ theo ngôn ngữ lập trình, cách viết lệnh gán cũng có thể khác nhau. Trong Pascal, người ta dùng phép gán là dấu kép (:=) để phân biệt với phép so sánh là dấu bằng (=).

– Cần phải gán các giá trị dữ liệu thích hợp cho biến, kiểu dữ liệu của giá trị được gán phải trùng với kiểu của biến; Khi gán giá trị mới, giá trị cũ sẽ bị xóa đi; có thể thực hiện việc gán giá trị cho biến tại bất kì thời điểm nào trong chương trình.

Cú pháp: <Tên biến> := <giá trị hoặc biểu thức>.

– Giá trị của biến còn có thể gán nhờ các câu lệnh nhập dữ liệu read hoặc readln. Khi đó, máy tính sẽ đợi ta gõ các giá trị tương ứng của các biến m và n từ bàn phím và ấn Enter.

– Giá trị của biến còn có thể gán nhờ các câu lệnh nhập dữ liệu read hoặc readln. Khi đó, máy tính sẽ đợi ta gõ các giá trị tương ứng của các biến m và n từ bàn phím và ấn Enter. Tương tự như biến, hằng cũng là một công cụ lưu trữ dữ liệu. Khác với biến, hằng là một đại lượng có giá trị không đổi trong suốt chương trình

Xem thêm:  Những lời chúc ngày 8/3 cho đồng nghiệp nữ hay, ấn tượng, ý nghĩa

Cú pháp: Const < Tên hằng > = < Giá trị > ;

Trong đó: Const là từ khóa để khai báo hằng.

[X]