Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tính nhanh – VnDoc.com

Đánh giá bài viết

Tính nhanh lớp 4

Bài tập Toán lớp 4: Dạng Toán tính nhanh được VnDoc biên soạn, chỉnh lý và tổng hợp giúp các em học sinh luyện tập các dạng bài tính nhanh từ cơ bản tới nâng cao. Hi vọng tài liệu này giúp các em học sinh tự củng cố kiến thức, luyện tập và nâng cao cách giải bài tập Toán lớp 4, cũng như giúp các thầy cô có thêm tư liệu ra đề luyện tập cho học sinh. Mời các em cùng các quý thầy cô cùng tham khảo.

A. Một số công thức cần nhớ để thực hiện tính nhanh

1. Tính chất của phép cộng

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi

a + b = b + a

+ Tính chất kết hợp: Khi cộng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của số thứ hai và số thứ ba.

a + b + c = (a + b) + c = a + (b + c)

2. Tính chất của phép trừ

+ Trừ một số cho một tổng: Muốn trừ một số cho một tổng ta có thể lấy số đó trừ đi một số được kết quả trừ tiếp số còn lại

a – (b + c) = (a – b) – c

+ Trừ một tổng cho một số: Muốn trừ một tổng cho một số, ta lấy một số hạng của tổng trừ đi số đó rồi cộng với số hạng còn lại

(a + b) – c = (a – c) + b = (b – c) + a

3. Tính chất của phép nhân

+ Tính chất giao hoán: Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích không thay đổi.

a x b = b x a

+ Tính chất kết hợp: Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba

a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

+ Nhân với số 1: Số tự nhiên nào nhân với 1 cũng bằng chính số đó. Số 1 nhân với một số tự nhiên nào đó đều bằng chính số đó.

Xem thêm:  Những Điểm Dừng Chân Khi Đến Thị Trấn Đồng Đăng (Huyện Cao

a x 1 = 1 x a = a

+ Nhân một số với một tổng: Muốn nhân một số với một tổng, ta nhân số đó với từng số hạng của tổng, rồi cộng các kết quả lại với nhau.

a x (b + c) = a x b + a x c

+ Nhân một số với một hiệu: Muốn nhân một số với một hiệu, ta có thể lần lượt nhân số đó với số bị trừ và số trừ, rồi trừ hai kết quả cho nhau

a x (b – c) = a x b – a x c

4. Tính chất của phép chia

+ Chia một tổng cho một số: Khi chia một tổng cho một số, nếu các số hạng của tổng đều chia hết cho số chia thì ta có thể chia từng số hạng cho số chia, rồi cộng các kết quả tìm được lại với nhau.

(a + b) : c = a : c + b : c

+ Chia một hiệu cho một số: Muốn chia một hiệu cho một số, ta có thể lần lượt chia số bị trừ và số trừ cho số đó rồi trừ hai kết quả lại với nhau

(a – b) : c = a : c – b : c

+ Chia một số cho một tích: Khi chia một số cho một tích hai thừa số, ta có thể chia số đó cho một thừa số, rồi lấy kết quả tìm được chia tiếp cho thừa số kia.

a : (b x c) = a : b : c = a : c : b

+ Chia một tích cho một số: Khi chia một tích hai thừa số cho một số, ta có thể lấy một thừa số chia cho số đó (nếu chia hết), rồi nhân kết quả với thừa số kia.

(a x b) : c = a : c x b = b : c x a

+ Chia cho số 1: Bất kì số tự nhiên nào chia cho 1 cũng bằng chính nó

a : 1 = a

B. Bài tập nâng cao lớp 4

Bài 1: Tính nhanh:

a, 237 + 357 + 763b, 2345 + 4257 – 345c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653e, 2376 + 3425 – 376 – 425g, 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

Bài 2: Tính nhanh:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e, 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 3: Tính nhanh:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525b, 234 x 1257 – 234 x 257c, 3876 x 375 + 375 x 6124d, 1327 x 524 – 524 x 327e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214f, 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 249g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

Xem thêm:  Ảnh Bìa Facebook Cute, Nhìn Đẹp Vô Đối Không Thể Từ Chối

Bài 4: Tính nhanh:

a, 4 x 125 x 25 x 8b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25d, 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4b, 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24c, (145 x 99 +145) – 143 x 101 – 143d, 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

Bài 6: Tính nhanh:

a, 10000 – 47 x 74 – 47 x 26b, 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh:

frac{399 text{x} 45 + 55 text{x} 399}{1995 text{x}1996 - 1991 text{x}1995}

Bài 8: Cho A = 2009 x 425 và B = 575 x 2009. Không tính A và B, em hãy tính nhanh kết quả của A + B?

C. Đáp án bài tập nâng cao Toán lớp 4

Bài 1:

Hướng dẫn:

Sử dụng tính chất giao hoán và kết hợp của phép cộng để giải bài toán.

Lời giải:

a, 237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357 = 1000 + 357 = 1357

b, 2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257 = 2000 + 4257 = 6257

c, 4276 + 2357 + 5724 + 7643 = (4276 + 5724) + (2357 + 7643) = 10000 + 10000 = 20000

d, 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

= 3145 + (2496 + 7504) + (5347 + 4653)

= 3145 + 10000 + 10000

= 3145 + 20000 = 23145

e, 2376 + 3425 – 376 – 425

= (2376 – 376) + (3425 – 425)

= 2000 + 3000 = 5000

g, 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

= (3145 – 145) + (4246 – 246) + (2347 – 347)

= 3000 + 4000 + 2000 = 9000

Bài 2:

Hướng dẫn:

Mỗi quan hệ giữa tổng các số hạng giống nhau và phép nhân:

2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10 = 2 x 5

Lời giải:

a, 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 5 x 10 = 50

b, 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 = 25 x 8 = 200

c, 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15 = 45 x 4 + 15 x 4 = 180 + 60 = 240

d, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

= (2 + 18) + (4 + 16) + (6 + 14) + (8 + 12) + 10

= 20 + 20 + 20 + 20 + 10

= 20 x 4 + 10 = 80 + 10 = 90

e, 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

= 125 + 125 + 125 + 125 – (25 + 25 + 25 + 25)

= 125 x 4 – 25 x 4

= 500 – 100 = 400

Bài 3:

a, 425 x 3475 + 425 x 6525

= 425 x (3475 + 6525)

= 425 x 10000 = 4250000

b, 234 x 1257 – 234 x 257

= 234 x (1257 – 257)

= 234 x 1000

c, 3876 x 375 + 375 x 6124

= 375 x 3876 + 375 x 6124

= 375 x (3876 + 6124)

= 375 x 10000

= 3750000

d, 1327 x 524 – 524 x 327

= 524 x 1327 – 524 x 327

= 524 x (1327 – 327)

= 524 x 1000

= 524000

e, 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

= 257 x (432 + 354 + 214)

Xem thêm:  Hướng dẫn cách tra cứu khoản vay và kiểm tra hợp đồng vay

= 257 x 1000

= 257000

f, 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 249

= 325 x (1574 – 325 – 249)

= 325 x 1000

= 325000

g, 312 x 425 + 312 x 574 + 312

= 312 x 425 + 312 x 574 + 312 x 1

= 312 x (425 + 574 + 1)

= 312 x 1000

= 312000

h, 174 x 1274 -175 x 273 -175

= 174 x 1274 -175 x 273 -175 x 1

= 174 x (1274 – 273 – 1)

= 174 x 1000

= 174000

Bài 4:

a, 4 x 125 x 25 x 8

= 4 x 25 x 125 x 8

= 100 x 1000

= 100000

b, 2 x 8 x 50 x 25 x 125

= 2 x 50 x 8 x 125 x 25

= 100 x 1000 x 25

= 2500000

c, 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25

= 2 x 50 x 4 x 25 x 3 x 5

= 100 x 100 x 15

= 150000

d, 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

= 8 x 125 x 20 x 25 – 8 x 125 x 20 x 5

= 1000 x 20 x 25 – 1000 x 20 x 5

= 20000 x 25 – 20000 x 5

= 20000 x (25 – 5)

= 20000 x 20

= 400000

Bài 5:

a, 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 4 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

= 2 x 3 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 6 x 4 x 427 + 6 x 4 x 573

= 24 x 427 + 24 x 573

= 24 x (427 + 573)

= 24 x 1000

= 24000

b, 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

= 6 x 1235 x 4 x 5 – 5 x 235 x 24

= 6 x 4 x 5 x 1235 – 24 x 5 x 235

= 24 x 5 x 1235 – 24 x 5 x 235

= 120 x 1235 – 120 x 235

= 120 x (1235 – 235)

= 120 x 1000

= 120000

c, (145 x 99 +145) – 143 x 101 – 143

145 x 99 +145

= 145 x (99 + 1) = 145 x 100 = 14500

143 x 101 – 143

= 143 x (101 – 1) = 143 x 100 = 14300

(145 x 99 +145) – 143 x 101 – 143

= 14500 – 14300

= 200

d, 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

= 47 x 54 – 47 x 53 – 20 – 27

= 47 x (54 – 53) – 20 – 27

= 47 x 1 – 20 – 27

= 47 – 20 – 27

= 47 – (20 + 27)

= 47 – 47 = 0

Bài 6:

a, 10000 – 47 x 74 – 47 x 26

A = 47 x 74

B = 47 x 26

10000 – 47 x 74 – 47 x 26

= 10000 – A – B

= 10000 – (A+B)

A+B = 47 x 74 + 47 x 26

= 47 x (74 + 26) = 47 x 100 = 4700

10000 – (A+B) = 10000 – 4700 = 5300

b, 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

= 3457 + 6543 – 27 x 48 – 48 x 73

= 10000 – 27 x 48 – 48 x 73

Tương tự câu a, ta được:

10000 – 27 x 48 – 48 x 73

= 10000 – 4800

= 5200

Bài 7:

Bài 8:

A + B = 2009 x 425 + 575 x 2009

= 2009 x (425 + 575) = 2009 x 1000 = 2009000

Tham khảo thêm các tài liệu:

  • Bài tập lớp 4 nâng cao: Dạng toán tìm X
  • Tổng hợp Ngữ pháp và bài tập tiếng Anh lớp 4 – 5
  • Tổng hợp các công thức Toán lớp 4 và 5
[X]